อาคารฝึกอบรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศโดยใช้ระบบการถ่ายเทอากาศเข้ามาทดแทน ห้องฝึกอบรมจะเป็นกระจกใสที่ทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นบรรยกาศจริงของสนามในนณะเรียนและเข้าใจเนื้อหาการสอนได้ดียิ่งขึ้น ภายนอกอาคารถูกออกแบบให้เรียบง่ายด้วยรูปทรงเลขาคณิตโดยใช้วัสดุโลหะสื่อถึงความเป็นยานยนต์และนวัตกรรมแห่งอนาคต

  • 0 shared